ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

Αρχείο Πρακτικών

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

32ο Πρακτικό Τακτικης Γενικής Συνέλευσης
Θέματα και Αποφάσεις


Παρατείθονται τα θέμα και οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Ιαναουαρίου 2023.

Ολόκληρο το κείμενο των πρακτικών ηλεκτρονικά μπορείτε να δείτε εδώ: Πρακτικό Τ.Γ.Σ. 2023 και υπάρχει το επικυρωμένο αντίγραφο στο φυσικό αρχείο πρακτικών Γ.Σ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Θέμα Πρώτο: Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022
 • Θέμα Δεύτερο: Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022
 • Θέμα Τρίτο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2022.
 • Θέμα Τέταρτο: Καθαριότητα Έδρας Σωματείου
 • Θέμα Πέμπτο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023
 • Θέμα Έκτο: Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.
 • Θέμα Έβδομο: Διαδικασίες αλλαγής Καταστατικού του Σωματείου και Δημιουργία Εφορείας Καταστατικού
 • Θέμα Όγδοο : Ενημέρωση για το καινούριο Website του Σωματείου και διαδικασία πρόσβασης των Μελών.
 • Θέμα Ένατο : Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

Θέμα Πρώτο :

Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022

Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόντως Δ.Σ., διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ., όπως αυτή παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε κάποια ερώτηση, ούτε έκανε κάποια παρατήρηση.

Θέμα Δεύτερο:

Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022

Υποβολή Οικονομικής Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόντως Δ.Σ., διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Οικονομική Έκθεση., όπως αυτή παρατίθεται στο Παράρτημα Β του παρόντος.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε κάποια ερώτηση, ούτε έκανε κάποια παρατήρηση.

Θέμα Τρίτο:

Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2022.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εισηγήθηκε με έκθεσή τη, Παράρτημα Γ του παρόντος, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.

Η Επιτροπή Ελέγχου του αρχείου της Γραμματείας με έκθεσή της, Παράρτημα Γ του παρόντος, εισηγήθηκε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε παμψηφεί από τα παρόντα και με εκπροσώπηση Μέλη, σύνολο είκοσι πέντε (25), την διοικητική και οικονομική απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, καθώς και των ελεγκτών του για τον εν λόγω απολογισμό.

Θέμα Τέταρτο:

Καθαριότητα Έδρας Σωματείου

Τον λόγο πήρε η κα. Κοντιζά Ελένη, η οποία ενημέρωσε ότι σχετικά με την καθαριότητα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουμε στην λειτουργία της Εφορείας Καθαριότητας, αν και εφόσον μαζευτεί ικανός αριθμός μελών της εφορείας.

Πρόταση 1

Αν υπάρχουν 10 άτομα για να συμμετέχουν να συσταθεί επί τόπου Εφορεία και να προχωρήσουμε σε αντίστοιχη προσαρμογή του Προϋπολογισμού.

Η πρόταση δεν πέρασε καθώς δεν μαζεύτηκαν τα απαραίτητα άτομα.

Θέμα Πέμπτο:

Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/20223- 31/12/2023

Έγινε κατάθεση από το απερχόμενο Δ.Σ. δύο προτεινόμενους προϋπολογισμούς για το 2023, οι οποίοι παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ του παρόντος.

Μετά από συζήτηση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης τέθηκε η εξής συζήτηση για τροποποίηση του κατατεθειμένου από το απερχόμενο Δ.Σ. προϋπολογισμό για το 2023:

Πρόταση 1

Προϋπολογισμός χωρίς αύξηση Συνδρομής.

Υπέρ: 0

Προταση 2

Προϋπολογισμός με αύξηση Συνδρομής και να συγκαλεστεί εκ νέου Γενική Συνέλευση εντός διμήνου για επικαιροποίηση της απόφασης.

Υπέρ: 10

Προταση 3

Προϋπολογισμός με αύξηση Συνδρομής.

Υπέρ:14

Λευκά: 2

Ψηφίστηκε η Πρόταση 3. Έτσι για το 2023 τα τακτικά μέλη καταβάλουν συνδρομή πενήντα (50) € ανά τρίμηνο. Εφ όσον το σύνολο της ετήσιας συνδρομής καταβληθεί εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους η ετήσια συνδρομή μειώνεται στα εκατόν ογδόντα (180) €.

Θέμα Έκτο:

Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Μιλήγκος Βασίλης και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως το Σωματείο πρέπει να προβεί σε εκλογή νέων ελεγκτών (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2023, και Ελεγκτή του αρχείου Γραμματείας, η θητεία των οποίων θα είναι ετήσια και θα λήξει 31/12/2023.

Για νέοι ελεγκτές (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2023, υποψήφιοι ήταν τα μέλη:

 1. Ρέντας Κωνσταντίνος
 2. Μηλίγκος Βασίλειος
 3. Γρηγοριάδης Αναστάσιος

Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι οι νέοι ελεγκτές για τον για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2023

Για ελεγκτής του αρχείου της Γραμματείας, υποψήφιος ήταν το Μέλος:

 1. Γρηγοριάδης Αναστάσιος

Χωρίς ενστάσεις, ο υποψήφιος θα είναι ο νέος ελεγκτής αρχείου Γραμματείας για το έτος 2023.

Θέμα Έβδομο:

Διαδικασίες αλλαγής Καταστατικού του Σωματείου και Δημιουργία Εφορείας Καταστατικού

Επικαιροποιήθηκε η απόφαση της δημιουργίας της Εφορείας.

Θέμα Όγδοο :

Ενημέρωση για το καινούριο Website του Σωματείου και διαδικασία πρόσβασης των Μελών από το μέλος Γρηγοριάδης Αναστάσιος.

Τα μέλη ενημερώθηκαν πως θα λάβουν στο e-mail τους πρόσκληση για registration στο Site του Σωματείου ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο χώρο μελών.

Θέμα Ένατο:

Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Γ.Σ. και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτα χρειάζεται να εκλεγεί τριμελής Εφορευτική επιτροπή.

Υποψήφια ήταν τα μέλη:

 1. Μεντζελοπούλου Άννα
 2. Γκοτσης Κωνσταντίνος
 3. Ζηλιασκοπούλου Νίκο

Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι η Εφορευτική επιτροπή για τις Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου του έτους χρήσης 2023 , με Έφορο την κα. Μεντζελοπούλου Άννα.

Στην συνέχεια κλήθηκαν να δηλώσουν υποψηφιότητα τα Μέλη που το επιθυμούν, για το Διοικητικό Συμβούλιο 2023.

Υποψήφια ήταν τα μέλη:

 1. Αρβανίτης Κωνσταντίνος
 2. Γαλάνης Ευάγγελος
 3. Ζουγανέλης Σταύρος
 4. Κοντιζά Ελένη
 5. Μπόζγκο Γιουρτβάλ
 6. Παναγιωτόπουλος Μάριος
 7. Πανόπουλος Παναγιώτης
 8. Πατσουράκης Ευστράτιος
 9. Περγάμαλη Βασιλική
 10. Φωτόπουλος Νικολάκης Νικόλαος Παναγιώτης

Ψήφησαν παρόντα μέλη ή δια εκπροσώπου σύνολο είκοσι έξι (26).

Μετά από την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν (κατά σειρά προτίμησης) :

Κοντιζά Ελένη με εικοσιμία 21

Αρβανίτης Κωνσταντίνος με 16

Πατσουράκης Ευστράτιος με 13

Περγάμαλη Βασιλική με 12

Γαλάνης Ευάγγελος με 5

Ζουγανέλης Σταύρος με 5

Παναγιωτόπουλος Μάριος 4

Φωτόπουλος Νικολάκης Νικόλαος Παναγιώτης 3

Μπόζγκο Γιουρτβάλ 2

Πανόπουλος Παναγιώτης 1

Στο Διοικητικό συμβούλιο για το 2023 εκλέγονται οι:

Κοντιζά Ελένη,

Αρβανίτης Κωνσταντίνος,

Πατσουράκης Ευστράτιος,

Περγάμαλη Βασιλική,

Γαλάνης Ευάγγελος,

Ζουγανέλης Σταύρος,

Παναγιωτόπουλος Μάριος

Οι:

Φωτόπουλος Νικολάκης Νικόλαος Παναγιώτης,

Μπόζγκο Γιουρτβάλ,

Πανόπουλος Παναγιώτης

θα είναι αναπληρωματικά μέλη.

Το πρακτικό της Ψηφοφορίας υποβάλλεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2023 και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από Πρόεδρο και Γραμματέα της Τακτικής Γ.Σ. 2023

31ο Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα Πρώτο: Παρατήρηση – υπενθύμιση περί των διαδικασιών στην διεξαγωγή της Γ.Σ. – Εισηγείται: Πελωριάδης Αλέξανδρος.
Θέμα Δεύτερο: Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021
Θέμα Τρίτο: Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021
Θέμα Τέταρτο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2021.
Θέμα Πέμπτο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022
Θέμα Έκτο: Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.
Θέμα Έβδομο: Πρόταση αναφορικά με το κάπνισμα στο χώρο του Συλλόγου – Εισηγητής Αλέξανδρος Πελωριάδης
Θέμα Όγδοο : Παρουσίαση του νέου web site στα πλαίσια του απολογισμού έργου του 2021. – Εισηγείται: Κονταρίνη Κατερίνα
Θέμα Ένατο : Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
Θέμα Πρώτο :
Δεν τέθηκε κάποιο θέμα προς ψήφιση. Δόθηκαν διευκρινίσεις για τις διαδικασίες διεξαγωγής της Γ.Σ. στα Μέλη που είχαν ερωτήματα, και το προεδρείο της Γ.Σ. δεσμεύτηκε να συντονίσει την Γ.Σ.. ώστε να τηρηθούν οι διαδικασίες όπως πρέπει.
Θέμα Δεύτερο:
Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021
Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόντως Δ.Σ., διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ., όπως αυτή παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε κάποια ερώτηση, ούτε έκανε κάποια παρατήρηση.
Θέμα Τρίτο:
Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021
Υποβολή Οικονομικής Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόντως Δ.Σ., διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Οικονομική Έκθεση., όπως αυτή παρατίθεται στο Παράρτημα Β του παρόντος.
Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε κάποια ερώτηση, ούτε έκανε κάποια παρατήρηση.
Θέμα Τέταρτο:
Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2021.
Η Ελεγκτική Επιτροπή εισηγήθηκε με έκθεσή τη, Παράρτημα Δ του παρόντος, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
Η Επιτροπή Ελέγχου του αρχείου της Γραμματείας με έκθεσή της, Παράρτημα Γ του παρόντος, εισηγήθηκε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021
Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε παμψηφεί από τα παρόντα και με εκπροσώπηση Μέλη, σύνολο είκοσι έξι (26), την διοικητική και οικονομική απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, καθώς και των ελεγκτών του για τον εν λόγω απολογισμό.
Απόντα : ένα (1)
Δεν Ψηφίζουν : τέσσερα (4) Θέμα Πέμπτο:
Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022
Έγινε κατάθεση από το Δ.Σ. Της περιόδου χρήσης 10/01/2021 – 32/12/2021 ο προϋπολογισμός για το 2022, ο οποίος παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε του παρόντος.
Μετά από συζήτηση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης τέθηκε η εξής συζήτηση για τροποποίηση του κατατεθειμένου από το απερχόμενο Δ.Σ. προϋπολογισμό για το 2022:Αναφορικά με το έξοδο “Εκθεσιακός Εξοπλισμός”: Πρόταση 1 : Να παραμείνει ο προϋπολογισμός για το 2022 όπως αρχικά κατατέθηκε και το ποσό για αυτό το έξοδο “Εκθεσιακός Εξοπλισμός“ να είναι 300,00 €
Πρόταση 2 : Τροποποίηση του κατατεθειμένου προϋπολογισμού και αλλαγή του ποσού για αυτό το έξοδο “Εκθεσιακός Εξοπλισμός“ στα 600,00 €
Μετά από καταμέτρηση των ψήφων τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Πρόταση 1 : έλαβε ένα (1) ψήφο
Πρόταση 2 : έλαβε 24 (24) ψήφους
Λευκά : μηδέν (0)
Απόντα: δύο (2)
Δεν Ψηφίζουν : τέσσερα (4)Αποφασίστηκε η Πρόταση 2 : “Τροποποίηση του κατατεθειμένου προϋπολογισμού και αλλαγή του ποσού για αυτό το έξοδο “Εκθεσιακός Εξοπλισμός“ στα 600,00 €”
Θέμα Έκτο:
Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.
Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Γ.Σ. Κοντιζά Ελένη και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως το Σωματείο πρέπει να προβεί σε εκλογή νέων ελεγκτών (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2022, και Ελεγκτή του αρχείου Γραμματείας, η θητεία των οποίων θα είναι ετήσια και θα λήξει 31/12/2022.
Για νέοι ελεγκτές (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2022, υποψήφιοι ήταν τα μέλη:
Ρέντας Κωνσταντίνος
Μηλίγκος Βασίλειος
Γρηγοριάδης Αναστάσιος
Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι οι νέοι ελεγκτές για τον για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2022
Για ελεγκτής του αρχείου της Γραμματείας, υποψήφιος ήταν το Μέλος:
Γρηγοριάδης Αναστάσιος
Χωρίς ενστάσεις, ο υποψήφιος θα είναι ο νέος ελεγκτής αρχείου Γραμματείας για το έτος 2022.
Θέμα Έβδομο :
Πρόταση αναφορικά με το κάπνισμα στο χώρο του Συλλόγου
Το λόγο έλαβε ο κ.κ. Πελωριάδης Αλέξανδρος εκφράζοντας τα εξής αναφορικά με το κάπνισμα στην φυσική έδρα του Σωματείου:
“ Σχετικά με το κάπνισμα, στην απόφαση της γενικής συνελεύσης του 2019 θα ήθελα να προστεθεί το εξής:
Στα δωμάτια τέσσερα και πέντε του συλλόγου οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει την παύση του καπνίσματος, εφόσον το ίδιο συμμετέχει σε κάποια εκδήλωση που γίνεται εκεί. Ειδάλλως μπορεί να ζητήσει να είναι κλειστή η πόρτα αυτών των δωματίων.Συμφωνώ στο να υπάρχουν περιορισμοί στο κάπνισμα , αλλά το “σβήσε το τσιγάρο” δεν είναι πανάκεια. Έτσι όπως είναι η διαμόρφωση του χώρου στα δωμάτια τέσσερα και πέντε, αρκεί να είναι κλειστή η πόρτα. Καταλαβαίνω ότι κάποιους τους ενοχλεί και μόνο η μυρωδιά του τσιγάρου. Άλλο όμως το παθητικό κάπνισμα και άλλο η τσιγαρίλα που υπάρχει στον χώρο. Αυτό το θέμα λύνεται μόνο με απαγόρευση του καπνίσματος, θα έχει όμως και σαν αποτέλεσμα την αποχώρηση μελών του συλλόγου”
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Γρηγοριάδης Αναστάσιος θέτοντας πρόταση για Ολική Απαγόρευσης Καπνίσματος εξαιρουμένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου στο χώρο του Συλλόγου, με προτεινόμενες λύσεις το κάπνισμά επιτρέπεται μόνο στο μπαλκόνι που επικοινωνεί με τα δωμάτια 1, 2, 3, 4. Τόνισε δε, πως οι χώροι του συλλόγου επικοινωνούν μεταξύ τους, οπότε είναι δύσκολο να απομονωθεί η μυρωδιά και ο καπνός του τσιγάρου. Επίσης, έκφρασε και το γεγονός πως το ζήτημα αποτελεί και θέμα υγείας.
Μετά έλαβε τον λόγο ο κ. Μπόζγκο Γιουρτβάλ, σχολιάζοντας την υπάρχουσα νομοθεσία και την κρατική απαγόρευση. Ζήτησε, να παραμείνει ο Εσωτερικός Κανονισμός περί καπνίσματος ώς έχει. Επίσης διευκρίνισε πως στην περίπτωση που το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει την ολική απαγόρευση του τσιγάρου, εισηγείται τροποποίηση στην αρχική πρόταση του κ. Γρηγοριάδη Αναστάσιου στο να μην υφίσταται εξαίρεση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Τον λόγο έλαβε και ο κ. Πατσουράκης Ευστράτιος ζητώντας αναδιατύπωση της πρότασης του κ. Πελωριάδη Αλέξανδρου. Ταυτόχρονα Πρότεινε πως αν το σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει να παραμείνει ο κανονισμός ως έχει, την αγορά Ιονιστή.
Στην συνέχεια με έλαβαν τον λόγο οι κ.Γαλάνης Ευάγγελος, κ. Αρβανίτης Κωνσταντίνος και η κα. Σουλιώτη Χριστίνα και έκαναν Σχολιασμό πανω στη τήρηση των κανονισμών και στην γενικότερη συμπεριφορά των μελών. Η κα. Σουλιώτη Χριστίνα πρότεινε και την αντικατάσταση των τασακίων, με κλειστά τασάκια.
Τέλος έλαβε τον λόγο ο κ. Καρύγιαννης Νικόλαος, σχολίασε περί της συμπεριφοράς μελών για το κάπνισμα και ζήτησε διευκρίνηση για εκτίμηση κόστους Ιονιστή.
Αναφορικά με το ζήτημα του καπνίσματος τέθηκαν οι εξής προτάσεις:
Πρόταση 1: Εισήγηση κ. Πελωριάδης Αλέξανδρος
Πρόταση τροποποίησης στην ήδη υπάρχουσα μέθοδο απαγόρευσης με προσθήκη στο άρθρο.
“Όσον αφορά τα δωμάτια 4 και 5 τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε παιχνίδι μπορούν μόνο να ζητήσουν απαγόρευση, και τα άτομα που βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ή δωμάτιο εντός συλλόγου να ζητήσουν να κλείσει η πόρτα των συγκεκριμένων δωματίων”
Πρόταση 2: Εισηγηση κ. Γρηγοριάδης Αναστάσιος
Ολική Απαγόρευση Καπνίσματος εξαιρουμένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου στο χώρο του Συλλόγου, με προτεινόμενες λύσης το κάπνισμά να επιτρέπεται μόνο στο μπαλκόνι που επικοινωνεί με τα δωμάτια 1, 2, 3, 4.
Πρόταση 3: Εισηγηση κ. Μπόζγκο Γιουρτβάλ
Παραμένει ως έχει στον ήδη υπάρχον Εσωτερικό Κανονισμό
Μετά από καταμέτρηση των ψήφων τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Πρόταση 1 : έλαβε τέσσερεις (4) ψήφους
Πρόταση 2 : έλαβε εξι (6) ψήφους
Πρόταση 3 : έλαβε δεκατρεις (13) ψήφους
Λευκά : δύο (2)
Απόντα: δύο (2)
Δεν ψηφίζουν : τέσσερα (4)
Αποφασίστηκε η Πρόταση 3: “Παραμένει ως έχει στον ήδη υπάρχον Εσωτερικό Κανονισμό”
Στην Συνέχεια και αφού υπερψηφίστηκε η Πρόταση 3 τέθηκε σε ψηφοφορία η συμπληρωματικη πρόταση των κ.Πατσουράκης Ευστράτιος και κα. Σουλιώτης Χριστίνα :
Πρόταση: Αντικατάσταση τασακίων με κλειστά τασάκια και αγορά ιονιστή.
Ναι : δεκαεπτά (18) ψήφους
Όχι : ένα (1) ψήφο
Λευκά : έξι (6)
Απόντα : τρία (3)
Δεν ψηφίζουν : τέσσερα (4)
Υπερψηφίστηκε η πρόταση για αντικατάσταση τασακίων με κλειστά τασάκια και αγορά ιονιστή.
Θέμα Όγδοο :
Παρουσίαση του νέου web site στα πλαίσια του απολογισμού έργου του 2021.2021.
Τον λόγο έλαβε η κα. Αικατερίνη Κονταρίνη και παρουσίασε στο σώμα τις εργασίες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην δημιουργία νέου ιστοτόπου για το Σωματείο.
Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης επαίνεσε την εργασία της και εξέφρασε την προσμονή του για την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση του νέου Ιστοτόπου.
Θέμα Ένατο : Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Γ.Σ. και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτα χρειάζεται να εκλεγεί τριμελής Εφορευτική επιτροπή.
Υποψήφια ήταν τα μέλη:
Πελωριάδης Αλέξανδρος
Γρηγοριάδης Αναστάσιος
Ρέντας Κωνσταντίνος Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι η Εφορευτική επιτροπή για τις Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου του έτους χρήσης 2022 , με Έφορο τον κ. Ρέντα Κωνσταντίνο.
Στην συνέχεια κλήθηκαν να δηλώσουν υποψηφιότητα τα Μέλη που το επιθυμούν, για το Διοικητικό Συμβούλιο 2022.
Υποψήφια ήταν τα μέλη:
1. Αρβανίτης Κωνσταντίνος
2. Γαλάνης Ευάγγελος
3. Κοντιζά Ελένη
4. Πατσουράκης Ευστράτιος
5. Περγάμαλη Βασιλική
6. Σουλιώτη Χριστίνα
7. Φωτόπουλος Νικολάκης Νικόλαος Παναγιώτης
8. Μπόζγκο Γιουρτβάλ
Ψήφησαν παρόντα μέλη ή δια εκπροσώπου σύνολο είκοσι έξι (26). Τέσσερα (4) μέλη δεν ψήφισαν και ένα (1) μέλος ήταν απόν. Η μυστική ψηφοφορία για τα Μέλη που ήταν παρόντα εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας discord έγινε με την χρήση του Bot : Polymaster.
Μετά από την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν (κατά σειρά προτίμησης) :
Αρβανίτης Κωνσταντίνος: είκοσι ένα (21) ψήφους
Κοντιζά Ελένη: είκοσι (20) ψήφους
Πατσουράκης Ευστράτιος: δεκαεπτά (17) ψήφους
Περγάμαλη Βασιλική: δεκατέσσερις (14) ψήφους
Σουλιώτη Χριστίνα: δεκατρείς (13) ψήφους
Γαλάνης Ευάγγελος; οχτώ (8) ψήφους
Φωτόπουλος – Νικολάκης Παναγιώτης-Νικόλαος: έξι (6) ψήφους
Μπόζγκο Γιουρτβάλ: τρεις (3) ψήφους
Στο Διοικητικό συμβούλιο για το 2022 εκλέγονται οι:
Αρβανίτης Κωνσταντίνος,
Κοντιζά Ελένη,
Πατσουράκης Ευστράτιος,
Περγάμαλη Βασιλική,
Σουλιώτη Χριστίνα,
Γαλάνης Ευάγγελος,
Φωτόπουλος – Νικολάκης Παναγιώτης-Νικόλαος
Ο δε Μπόζγκο Γιουρτβάλ θα είναι αναπληρωματικό μέλος.

Ισχύουσες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δεδομένων των συνθηκών που εμποδίζουν την συγκέντρωσή αρκετών από εμάς σε ένα χώρο ώστε να μπορέσει να γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αλλά και για να είμαστε έτοιμοι για την Τακτική αν η κατάσταση δεν καλυτερεύσει, το Διοικητικό Συμβούλιο αναζητεί τρόπους ώστε οι Γενικές Συνελεύσεις να γίνουν διαδικτυακά.
Απαραίτητο γι’ αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει τις σωστές ισχύουσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών (e-mail). Επειδή προσφάτως ανακαλύψαμε ότι αρκετές από τις καταχωρημένες στα αρχεία του Σωματείου δεν ισχύουν παρακαλούμε τα μέλη, τακτικά και δόκιμα, να στείλουν το συντομότερο δυνατό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) προς το Σωματείο espairos@gmail.com αναγράφοντας μόνο τ’ όνομά τους.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.

20 YEARS ESPAIROS

20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Σ.ΠΑΙ.ΡΟ.Σ.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Πολιτική απορρήτου.
I Accept

JOIN THE COMMUNITY

Login / Σύνδεση – Για να κάνετε εγγραφή επιλέξτε όνομα χρήστη και συμπληρώστε το email σας.

JOIN THE COMMUNITY

Καταχωρήστε εδώ το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και γίνετε μέλος της μεγάλης κοινότητας.

SOCIAL MEDIA