ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

Αρχείο Πρακτικών

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1ο Πρακτικό Δ.Σ. / 20230115

Στη φυσική έδρα του Σωματείου, σήμερα 15 Ιανουαρίου του 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα, σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα.

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ οι εξής όλοι Ελληνικής υπηκοότητος:

  1. Πατσουράκης Ευστράτιος του Γεωργίου
  2. Περγάμαλη Βασιλική του Αδαμαντίου
  3. Αρβανίτης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου
  4. Κοντιζά Ελένη του Εμμανουήλ
  5. Γαλάνης Ευάγγελος του Αποστόλου
  6. Ζουγανέλης Σταύρος του Γεωργίου
  7. Παναγιωτόπουλος Χρήστος – Μάριος του Γεωργίου

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαπιστώνεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των επτά πρωτευσάντων κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου της 15ης Ιανουαρίου 2023, συνεπώς, υπαρχούσης της προβλεπόμενης από το Καταστατικό του Σωματείου απαρτίας, το υπό συγκρότηση Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως προβαίνει στην Συγκρότησή του σε Σώμα.

Αρχικά, τα μέλη που συγκροτούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκλέγουν προσωρινή πρόεδρο την Κοντιζά Ελένη. Εν συνεχεία μετά την υποβολή προτάσεων και συζήτηση, κληθέντα σε ψηφοφορία ομοφώνως συγκροτούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου όπως ακολουθεί:

α) Πρόεδρος η Ελένη Κοντιζά του Εμμανουήλ

β) Αντιπρόεδρος ο Πατσουράκης Ευστράτιος του Γεωργίου

γ) Γενικός Γραμματέας ο Ζουγανέλης Σταύρος του Γεωργίου

δ) Ταμίας ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης του Αλεξάνδρου

ε) Μέλη:

  • ο Γαλάνης Ευάγγελος του Αποστόλου
  • η Βασιλική Περγάμαλη του Αδαμαντίου
  • ο Παναγιωτόπουλος Χρήστος – Μάριος του Γεωργίου

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στα άρθρα 13, 15, 16 και 17 του Καταστατικού καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, ενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα προς το Καταστατικό από τους Ελένη Κοντιζά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Ταμία και Ζουγανέλη Σταύρο, Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι θα δεσμεύουν το Σωματείο με την από κοινού υπογραφή τους.

Ειδικότερα δε κάθε εξερχόμενο έγγραφο απαιτεί την από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. ενώ για τα εντάλματα πληρωμής και για οποιοδήποτε άλλο θέμα οικονομικής φύσης απαιτείται η από κοινού υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία του Δ.Σ.

Περαιτέρω αποφασίζεται ομόφωνα για την ανάληψη καταθέσεων το Σωματείο εκπροσωπούν οι ανωτέρω Πρόεδρος και Ταμίας ενεργώντας χωριστά ο καθένας και δεσμεύοντας το Σωματείο με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς. Ενώ για την υπογραφή, έκδοση ή είσπραξη επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου, το Σωματείο δεσμεύεται επίσης από τις δύο από κοινού υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία κατά τα’ ανωτέρω.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν το σωματείο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ιδιωτών και Νομικών Προσώπων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου και δεσμεύοντας αυτό για οποιοδήποτε θέμα με την κάτω από την σφραγίδα του Σωματείου υπογραφή τους κατά τ’ ανωτέρω. Οι ίδιοι εκπρόσωποι, όπως ανωτέρω εξουσιοδοτούνται, δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε εξουσίες τους σε τρίτους, κατά την κρίση τους, μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ., με την κάτω από την σφραγίδα του Σωματείου υπογραφή τους σε ειδικές εξουσιοδοτήσεις προς αυτούς.

Ως προς τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το σωματείο στην Εθνική Τράπεζα η Πρόεδρος Ελένη Κοντιζά και ο Ταμίας Κωνσταντίνος Αρβανίτης εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες από κοινού ή καθένας μόνος, να διαπραγματεύονται με την τράπεζα τους όρους της σχετικής σύμβασης, να υποβάλλουν έγγραφα, να προβαίνουν σε δηλώσεις και να υπογράφουν συμβάσεις, δηλώσεις και οποιοδήποτε απαιτούμενο ή χρήσιμο έγγραφο, με όποιους όρους κρίνουν σκόπιμους, να λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης και χρήσης του λογαριασμού, να ορίζουν τα πρόσωπα που θα δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην κίνηση του λογαριασμού και αυτά που θα δικαιούνται να προβαίνουν σε αναλήψεις ή/και ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών από αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι για αναλήψεις/μεταφορές άνω των € εξακοσίων (600) θ’ απαιτείται σύμπραξη αμφοτέρων των εξουσιοδοτημένων. Να λαμβάνουν και να τροποποιούν κωδικούς πρόσβασης και χρήσης του λογαριασμού. Επίσης να ζητήσουν (οποιοσδήποτε αυτών ενεργών μόνος) την χορήγηση χρεωστικής κάρτας στο όνομα του Σωματείου με όριο € εξακόσια (600) ημερησίως, συνδέοντας αυτήν προς τον λογαριασμό του Σωματείου, να την παραλάβουν καθώς και τους κωδικούς χρήσης της και να την χρησιμοποιούν για λογαριασμό του Σωματείου. Να υπογράφουν (οποιοσδήποτε αυτών ενεργών μόνος) ό, τι απαιτείται για την εγγραφή του Σωματείου στην υπηρεσία Internet Banking της τράπεζας, να την ενεργοποιούν και να παραλαμβάνουν τους κωδικούς ορίζοντας δύο θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από αυτούς.

Ειδικότερα δε το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Ευστράτιος Πατσουράκης, τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο να αναπληρώνει το Μέλος Παναγιωτόπουλος Μάριος – Χρήστος και τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο να αναπληρώνει το Μέλος Βασιλική Περγάμαλη. Ειδικά για όλα τα εσωτερικά θέματα του Σωματείου (π.χ. εισπράξεις συνδρομών μελών, προσλήψεις, απολύσεις προσωπικού, και εν γένει διοικητική εποπτεία αυτού) αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το Σωματείο εκπροσωπούν όλα τα ανωτέρω Μέλη του ενεργώντας χωριστά ο καθένας και δεσμεύοντας το Σωματείο με μόνη την υπογραφή του καθενός από αυτούς κάτω από την Σφραγίδα του Σωματείου.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο αυτού Ελένη Κοντιζά να μεριμνήσει για την κατά Νόμο ανακοίνωση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της ανάθεσης αρμοδιοτήτων και της εκπροσώπησης του Σωματείου και γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στις Αρμόδιες Αρχές και στα μέλη του Σωματείου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

OCT 31

Μέλη, φίλες και φίλοι του ΕΣΠαιΡοΣ
Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην καθημερινότητά μας κατόπιν και των προσφάτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναστολή όλων των λειτουργιών του Σωματείου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2020.
Μέχρι τότε (εκτός αν τα πράγματα αλλάξουν στο μεταξύ, οπότε θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση)
Απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή στον χώρο του Σωματείου εκτός από τις αναγκαίες για την συντήρηση και τον καθαρισμό του επισκέψεις.
Όπως μέχρι τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε μπορεί ούτε θέλει να δράσει σαν επιτηρητής. Η τήρηση των παραπάνω επαφίεται στην υπευθυνότητα καθενός και καθεμιάς σας.
Θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση το συντομώτερο δυνατό.

20 YEARS ESPAIROS

20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Σ.ΠΑΙ.ΡΟ.Σ.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Πολιτική απορρήτου.
I Accept

JOIN THE COMMUNITY

Login / Σύνδεση – Για να κάνετε εγγραφή επιλέξτε όνομα χρήστη και συμπληρώστε το email σας.

JOIN THE COMMUNITY

Καταχωρήστε εδώ το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και γίνετε μέλος της μεγάλης κοινότητας.

SOCIAL MEDIA