ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Τελευταία αναθεώρηση Ιανουάριος 2023

Ε.Σ.Παι.Ρο.Σ. – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ι. ΧΩΡΟΙ & ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ι.1 Ως χώρος του Σωματείου νοείται εκείνος στον οποίο το Σωματείο έχει νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα χρήσης και ο οποίος προορίζεται για την επίτευξη ή/και προώθηση των σκοπών του. 

Ι.2 Η Έδρα του Σωματείου είναι ανοικτή για τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Άλλοι χώροι του Σωματείου παραμένουν ανοικτοί όπως κατά περίπτωση ορίζεται. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην Έδρα του Σωματείου μη μελών εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από ένα τουλάχιστον τακτικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την απαγόρευση της πρόσβασης στην Έδρα του Σωματείου, εφόσον τούτο απαιτείται από οποιονδήποτε σοβαρό λόγο και για το χρονικό  διάστημα που, κατ’ αντικειμενική κρίση, θεωρείται απαραίτητο.

Ι.3 Τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου δικαιούνται να έχουν κλειδιά της Έδρας του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου που αποχωρούν τελευταία οφείλουν να ελέγχουν ώστε τα παράθυρα να είναι ασφαλώς κλειστά, τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές που δεν είναι σε χρήση σβησμένα και η είσοδος κλειδωμένη.

Ι.4 Ειδικά την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα και από ώρας 17:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος και παραμονή στους χώρους της Έδρας του Σωματείου καθώς και η συμμετοχή σε δραστηριότητες σε όλα τα μη μέλη, αν τούτο δεν εμποδίζει την χρήση των χώρων αυτών από τα μέλη του Σωματείου.

ΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΙΙ.1 Κατά την παραμονή των στην Έδρα του Σωματείου, τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας και να σέβονται τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας. Επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού [βλέπε και ΙΙ.2], τα μέλη όμως καλούνται να φροντίζουν ώστε ο χώρος να παραμένει κατάλληλος για την χρήση που προορίζεται.

ΙΙ.2 Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους του Σωματείου ατόμων που είναι υπό την επήρεια παράνομων ουσιών ή βρίσκονται σε κατάσταση μέθης.

ΙΙ.3 Το κάπνισμα επιτρέπεται στους χώρους του Σωματείου. Μολαταύτα οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να ζητήσει, κατά τον χρόνο που βρίσκεται στον χώρο του Σωματείου, την παύση του καπνίσματος, στην οποία περίπτωση όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να συμμορφωθούν (σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ 13 Ιανουαρίου 2019). Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει στους εξωτερικούς χώρους. 

ΙΙ.4 Απαγορεύεται η χρήση των χώρων του Σωματείου ως χώρος προσωρινής ή μόνιμης διαμονής. Επίσης στους χώρους του Σωματείου απαγορεύεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση.

ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΙΙΙ.1 Για την σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο ορθή λειτουργία του Σωματείου απαιτείται η εφ’ άπαξ ή περιοδικά εκτέλεση λειτουργιών, υπεύθυνο για τις οποίες είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αναθέσει την διεκπεραίωση λειτουργιών σε Εφορείες.

ΙΙΙ.2 Διαδικασία ανάθεσης Λειτουργιών – σύστασης Εφορειών:

Η συμμετοχή σε όποια Λειτουργία-Εφορεία επιτρέπεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου και είναι αποκλειστικά εθελοντική. Βάσει του Καταστατικού, το υπεύθυνο μέλος της εκάστοτε Εφορείας πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Σωματείου. Με την εξαίρεση την ομάδας καθαριότητας, η οποία κατά παράδοση σχηματίζεται κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Σωματείου, οι υπόλοιπες ομάδες σχηματίζονται ως εξής:

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορείται, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, τυπικά ή ατύπως, την επιθυμία μέλους ή μελών για την συμμετοχή σε όποιαν από τις πάγιες λειτουργίες ή την σύσταση ομάδας για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.

(β) Η σύσταση ομάδας Λειτουργίας ή Εφορείας γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το Καταστατικό) στην οποία απαραιτήτως περιλαμβάνονται:

(i) τα μέλη που την απαρτίζουν

(ii) το προϊστάμενο μέλος που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος της ομάδας/Εφορείας με το Διοικητικό Συμβούλιο,

(iii) το αντικείμενό της και τα πλαίσια αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των μελών της, εκτός αν αυτά προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό και

(iv) η χρονική διάρκειά της όπου τούτο είναι εφικτό να προσδιοριστεί.

(γ) Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση του πρακτικού του Δ.Σ., που περιέχει τέτοιαν απόφαση, το Δ.Σ. καλεί τα μέλη της ομάδας/Εφορείας να δηλώσουν γραπτώς ότι αποδέχονται την ένταξή τους σε αυτή.

(δ) Οι απαντήσεις των μελών τηρούνται σε ειδικό αρχείο Λειτουργιών-Εφορειών με ευθύνη του Γραμματέως του Δ.Σ.

(ε) H ομάδα/Εφορεία θεωρείται συσταθείσα εφόσον υπάρχει αποδοχή του προϊστάμενου μέλους.

ΙΙΙ.3. Τέτοιες λειτουργίες είναι:

ΙΙΙ.3.α Καθαριότητα Έδρας Σωματείου:

Aυτή γίνεται τακτικά (άπαξ εβδομαδιαίως) από ομάδα που συνίσταται γι’ αυτόν τον σκοπό στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους για το έτος αυτό.

Το πρόγραμμα του εβδομαδιαίου και του μηνιαίου καθαρισμού συντάσσεται και μοιράζεται στην ομάδα από το εκάστοτε υπεύθυνο μέλος. Μέσα στην διάρκεια του

έτους διενεργείται τουλάχιστον μία φορά γενική καθαριότητα που περιλαμβάνει όλους τους χώρους της έδρας του Σωματείου και συντονίζεται από την ομάδα.

ΙΙΙ.3.β Κατάλογοι υλικών και περιουσιακών στοιχείων Σωματείου:

Τέτοια νοούνται (1) τα αναλώσιμα, (2) τα βιβλία, (3) τα παιχνίδια, (4) τα κλειδιά, (5) τα ντουλάπια και (6) το φαρμακείο. Έργο των υπευθύνων είναι η καταλογογράφηση των υπό τον έλεγχο και την ευθύνη εκάστου υλικών και ειδικότερα:

ΙΙΙ.3.β.1 Υπεύθυνος Αναλωσίμων:

Καταρτίζει και ενημερώνει τον κατάλογο με τα αναλώσιμα υλικά του Σωματείου και είδη καθημερινής χρήσης, φροντίζει, σε συνεργασία με τον Ταμία, για την αντικατάσταση των αναλωθέντων και τακτοποιεί αυτά σε ασφαλή σημεία.

ΙΙΙ.3.β.2 Υπεύθυνος δανειστικής βιβλιοθήκης:

Καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο των βιβλίων της δανειστικής βιβλιοθήκης. Καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τα μέλη που δανείζονται βιβλία και τους τίτλους που δανείστηκαν, σημειώνοντας την ημερομηνία επιστροφής και την κατάσταση στην οποία αυτά επιστρέφονται, υπογράφοντας στα σχετικά πεδία. Ενημερώνει αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση αταξίας.

ΙΙΙ.3.β.3 Υπεύθυνος βιβλιοθήκης και Παιγνιοθήκης:

Καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης και των περιεχομένων της παιγνιοθήκης, ελέγχει την κατάσταση των βιβλίων και των παιχνιδιών και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση απώλειας, ζημιάς κ.ο.κ. Καταγράφει δε και όποια βιβλία ή επιτραπέζια υπάρχουν στο σωματείο εις διπλούν. Υπενθυμίζεται ότι τα βιβλία της βιβλιοθήκης και τα παιχνίδια της Παιγνιοθήκης Δεν δανείζονται ούτε μπορούν να απομακρυνθούν από τον χώρο, εκτός της περίπτωσης κάποιας εκδήλωσης και κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης της μετακίνησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙΙ.3.β.4 Υπεύθυνος κλειδιών:

Καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο των τακτικών μελών που διαθέτουν κλειδιά της Έδρας του Σωματείου. Έχει επίσης την διαχείριση των όποιων εσωτερικών κλειδιών του Σωματείου αν κάτι αντίθετο δεν ορίζεται ειδικώς αλλού.

ΙΙΙ.3.β.5 Υπεύθυνος ντουλαπιών:

Καταρτίζει και ενημερώνει τον κατάλογο χρηστών των ντουλαπιών του Σωματείου και εισπράττει, σε συνεργασία με τον Ταμία, τις χρεώσεις για την χρήση αυτών.

ΙΙΙ.3.β.6 Υπεύθυνος φαρμακείου:

Φροντίζει, σε συνεργασία με τον Ταμία, ώστε το φαρμακείο του Σωματείου να περιέχει τα απαραίτητα υλικά για την παροχή πρώτων βοηθειών.

ΙΙΙ.3.β.7 Υπεύθυνος Πυρασφάλειας-Πρώτων Βοηθειών:

Χρειάζεται να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και να φροντίζει ώστε να λαμβάνει χώρα ετησίως μια τουλάχιστον επίδειξη-διδασκαλία της χρήσης των πυροσβεστικών μέσων και παροχής πρώτων βοηθειών προς τα μέλη του Σωματείου. Επίσης καλείται να συντονίζει την συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων και όποιων άλλων συστημάτων ασφαλείας υφίστανται.

ΙΙΙ.3.γ Ιστότοπος και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Αφορά στην λειτουργία και διαχείριση του Ιστότοπου και των ηλεκτρονικών σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Οι διαχειριστές φροντίζουν για την ενημέρωση του Ταμία ώστε να πληρώνονται τα όποια τέλη χρήσης προκύπτουν.

Ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την από τεχνικής άποψης λειτουργία των ιστοτόπων.

Εγκρίνουν την εγγραφή νέων χρηστών και παρέχουν σε αυτούς δικαιώματα πρόσβασης, ανάλογα με την σχέση τους με το Σωματείο (πρόσβαση στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου δίνεται μόνο προς τα μέλη του).

Οφείλουν να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τον κατάλογο χρηστών του κάθε μέσου, δίνοντάς του τις κατάλληλες προσβάσεις.

Ελέγχουν την ανάρτηση θεμάτων και εφαρμόζουν τους εκάστοτε κανόνες.

Αφαιρούν την πρόσβαση σε χρήστες κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Φροντίζουν για την ανάρτηση και διατήρηση θεμάτων και εκδηλώσεων του Σωματείου σε θέσεις που προσελκύουν το δημόσιο ενδιαφέρον. Επίσης προσκαλούν χρήστες των ΜΚΔ να λάβουν γνώση και μέρος (όπου γίνεται) σ’ αυτά και απαντούν σε όποια τιθέμενα ερωτήματα ή απορίες έχοντας πάντα σαν γνώμονα την καλή δημόσια εικόνα του Σωματείου.

Είναι υπεύθυνοι για την προώθηση του Σωματείου στα ΜΚΔ και οφείλουν να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τους τρόπους και τα αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών.

Οφείλουν να είναι ενήμεροι για σχετικούς κανονισμούς και νόμους που άπτονται του πεδίου ευθύνης τους καθώς και να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν σχετικά το Δ.Σ..

ΙΙΙ.3.δ Εποπτεία Χρήσης Χώρου/Ημερολόγιο:

Το Ημερολόγιο χρησιμεύει ώστε κάθε μέλος να γνωρίζει ποιος χώρος του Σωματείου είναι διαθέσιμος ή κρατημένος για οποιοδήποτε παιχνίδι ή εκδήλωση. Ο υπεύθυνος, αφού ενημερωθεί, καταγράφει στο Ημερολόγιο τις ημέρες και ώρες χρήσης όποιου χώρου του Σωματείου ζητηθεί, τηρώντας αυστηρά σειρά προτεραιότητος. Η προτεραιότητα δεν ισχύει στην περίπτωση της διάταξης IV.5 του παρόντος.

ΙΙΙ.3.ε Σχεδιασμός και Δημιουργία Υλικού Εξωτερικών Εκδηλώσεων:

Η Εφορεία σχεδιάζει και προτείνει υποδομές (ηλεκτρονικές ή/και φυσικές) απαραίτητες για την συμμετοχή του Σωματείου σε εξωτερικές εκδηλώσεις, αναλαμβάνει δε και την εποπτεία για την κατασκευή-δημιουργία αυτών εφόσον αυτές γίνουν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙΙ.3.στ Discord server:

Η λειτουργία και διαχείριση του Discord server του Σωματείου αποσκοπεί στην προώθηση των σκοπών του και την εξυπηρέτηση των μελών του στις δραστηριότητές τους.

Οι διαχειριστές οφείλουν:

  1. Να διευκολύνουν κάθε μέλος του συλλόγου που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο Discord server του Ε.Σ.Παι.Ρο.Σ.
  2. Να διενεργούν τις απαραίτητες ενέργειες για την υποστήριξη του server.
  3. Να παρέχουν βοήθεια στην δημιουργία, οργάνωση και ανακατάταξη του διαδικτυακού αυτού χώρου για να στηρίξει τόσο τα μέλη του σωματείου όσο και νέα άτομα που επιθυμούν να μας γνωρίσουν. (community)
  4. Εγκρίνουν την εγγραφή χρηστών και παρέχουν σε αυτούς δικαιώματα πρόσβασης, ανάλογα με την σχέση τους με το Σωματείο (πρόσβαση στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου δίνεται μόνο προς τα τακτικά μέλη αυτού)
  5. Ελέγχουν την ανάρτηση θεμάτων και εφαρμόζουν τους εκάστοτε κανόνες.
  6. Αφαιρούν την πρόσβαση σε χρήστες κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Ορίζουν moderators και ρόλους κατά την διακριτική τους ικανότητα και βάση των αναγκών των δραστηριοτήτων του σωματείου.

ΙΙΙ.4 Επιτροπή Ελέγχου Γραμματείας:

Οφείλει να ελέγχει το Αρχείο της Γραμματείας ως προς την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και να πιστοποιεί ως προς την αρτιότητα κατά την παραλαβή / παράδοση της Γραμματείας στον επόμενο Γραμματέα.

ΙΙΙ.5 Εφορεία Καταστατικού

Αναλαμβάνει να συγκεντρώσει πληροφορίες για την διαδικασία και τις απαραίτητες πράξεις για να γίνει η αλλαγή του Καταστατικού του Σωματείου σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα καλείται να συγκεντρώσει και να εκτιμήσει τις προτάσεις/απόψεις των Μελών και τέλος να συγγράψει με την βοήθεια δικηγόρου το προτεινόμενο νέο Καταστατικό του Σωματείου.

IV. ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

IV.1 Μέλη του Σωματείου, που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για δραστηριότητα που προβλέπεται από το Καταστατικό, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στον Υπεύθυνο Χρήσης Χώρου και να το καταχωρήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στο διαδικτυακό ημερολόγιο. Η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία της δραστηριότητας, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον χώρο αλλά και το χρόνο που θα απαιτηθούν. Για να είναι έγκυρη αυτή η ανακοίνωση θα πρέπει να φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του ατόμου που την γνωστοποιεί, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την διατήρηση και παράδοση του χώρου και τυχόν υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, όπως βιβλία και παιχνίδια καθαρά και σε καλή κατάσταση. Στην περίπτωση όπου η ανακοίνωση αυτή καταχωρείται στον διαδικτυακό τόπο του Σωματείου το όνομα του χρήστη θα έχει την ισχύ υπογραφής.

IV.2 Σε περίπτωση μη τήρησης του IV.1 από μέλη που επιθυμούν χρήση χώρου, αυτά ικανοποιούνται κατά την σειρά προσέλευσης σ’ αυτόν, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

IV.3 Σύμφωνα με την απόφαση της ΤΓΣ 11 Ιανουαρίου 2020, στην περίπτωση όπου μέλος του Σωματείου επιθυμεί να διοργανώσει ειδική εκδήλωση σε χώρο ή χώρους του Σωματείου ήδη κατειλημμένους από προγραμματισμένη δραστηριότητα, οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία, υποβάλλοντας ταυτόχρονα, εγγράφως, στοιχεία (απαραιτήτως αντικείμενο, συμμετέχοντες και διάρκεια) για αυτήν. Εφ’ όσον το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο προς τούτο εντός πενθημέρου, κρίνει ότι η εκδήλωση εμπίπτει στις δραστηριότητες του Σωματείου ή, αν όχι, μπορεί ν’ αποβεί χρήσιμη για το Σωματείο, φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με τους διαχειριστές δραστηριοτήτων των ημερομηνιών που θα διεξαχθεί η εκδήλωση, προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιδράσεις των. Την επικοινωνία παρακολουθεί ειδικά οριζόμενο προς τούτο μέλος του ΔΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω, συνεδριάζει το αργότερο είκοσι τρεις (23) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης και αποφασίζει αν αυτή θα γίνει ή όχι. Θετική απόφασή του δημοσιεύεται, μαζί με την ανακοίνωση της εκδήλωσης για την οποία μεριμνά το ενδιαφερόμενο μέλος, στους πίνακες ανακοινώσεων και τους ιστοτόπους του Σωματείου.

IV.4 Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης κάποιας δραστηριότητας της IV.3, απαιτείται η γνωστοποίηση τούτου με συμπληρωματικές ανακοινώσεις στα μέρη όπου είχαν δημοσιοποιηθεί οι αρχικές.

IV.5 Στους χώρους του Σωματείου λαμβάνουν χώρα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, Διαρκή Πολυμελή Παιχνίδια (Mass Campaigns), που απαιτούν περισσότερα του ενός τραπέζια. Οι διαχειριστές (DMs) του Mass οφείλουν να κάνουν χρήση των δωματίων του νυν Χώρου του Σωματείου με την σειρά αρίθμησης (πρώτα το 1 μετά το 2, μετά το 3 κλπ) εκτός και αν δεν υπάρχουν άλλες  δραστηριότητες, δηλωμένες τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του campaign/event στο ημερολόγιο, (σύμφωνα με το IV.1 του παρόντος), που καλύπτουν και τα 5 τραπέζια του Σωματείου. (Απόφαση της ΤΓΣ 13 Ιανουαρίου 2019 – Απόφαση ΕΓΣ 19 Σεπτεμβρίου 2021).

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

V.1 Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να φέρει εντός του χώρου του Σωματείου μη μέλη ως φιλοξενούμενους, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την παραμονή αυτών στον χώρο του Σωματείου, θα είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωσή τους με τον εσωτερικό κανονισμό καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή απωλειών. Το μέλος που έφερε φιλοξενούμενους, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφοντας τα ονοματεπώνυμα αυτών στον ειδικό πίνακα που είναι αναρτημένος στην είσοδο του Σωματείου. Οι φιλοξενούμενοι έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν ή και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου καθώς και να χρησιμοποιήσουν επί τόπου υλικά του (παιχνίδια ή βιβλία) υπό την εποπτεία του προσκαλέσαντος μέλους.

V.2 Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Σωματείου, εκτός και αν πρόκειται για τη διενέργεια διαγωνισμού ή οργανωμένης εκδήλωσης του Σωματείου όπως ορίζει στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού και έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που ορίζονται.

V.3 Απαγορεύεται η συμμετοχή φιλοξενούμενου στις δραστηριότητες του Σωματείου περισσότερες από τέσσερις (4) φορές, εξαιρουμένων των διαγωνισμών ή των εκδηλώσεων αυτού καθώς και των ημερών ελεύθερης εισόδου [ορισμένες στο άρθρο Ι.4 του παρόντος].

V.4 Στην περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, τούτου κρινόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος μη μέλους στον Χώρο του Σωματείου.

V.5 Στον Discord Server του Σωματείου, στον δημόσιο κομμάτι του μπορούν να συμμετάσχει οποιοσδήποτε,  μέλος ή μη. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσβαση έχουν μόνο τα μέλη του Σωματείου. Επιτρέπεται η πρόσβαση σε δραστηριότητες σε φιλοξενούμενα μέλη με τους ίδιους περιορισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους V.1 και V.3.

VI. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

VΙ.1 Τα παντός είδους υλικά εντός του χώρου του Σωματείου που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του, είτε από δωρεές φυσικών προσώπων είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτού και προορίζονται για την εν γένει χρήση τους μόνο εντός του χώρου αυτού, με εξαίρεση τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει τον δανεισμό περιουσιακών στοιχείων για εκδηλώσεις που συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου, ορίζοντας υπεύθυνο, ο οποίος θα αναλαμβάνει την αποζημίωση σε περίπτωση απωλειών. Για την εξασφάλιση της αορίστου χρόνου διαθεσιμότητας των υλικών αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κάποια μέλη του Σωματείου ως Υπεύθυνα για αυτά, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του παρόντος.

VΙ.2 Σε περίπτωση που επιστραφεί αντικείμενο σε κακή κατάσταση, ελλιπές ή κατεστραμμένο, το υπαίτιο μέλος καλείται να το αναπληρώσει με την αγορά νέου ιδίου αντικειμένου. Αν το αντικείμενο αυτό δεν μπορεί να βρεθεί πλέον στην αγορά, το ποσό που κανονικά θα απαιτείτο καταβάλλεται στο Σωματείο και διατίθεται για την αγορά υλικού παιγνιοθήκης ή/και βιβλιοθήκης. Αν η βλάβη προκλήθηκε από φιλοξενούμενο, τότε υπεύθυνος για την αποκατάσταση είναι το μέλος που τον προσκάλεσε. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από ατύχημα σε υλικό που χρησιμοποιήθηκε από ομάδα, όπως κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, τα μέλη της ομάδας αυτής θα καλούνται να καλύψουν την αξία του. Στην περίπτωση καταστροφής ή απώλειας με δόλο, το υπαίτιο μέλος καλείται να αναπληρώσει το αντικείμενο και να καταβάλει πρόστιμο ύψους € είκοσι (20), του αφαιρείται δε επί πλέον, εφ’ όρου ζωής, το δικαίωμα χρήσης της παιγνιοθήκης και της βιβλιοθήκης.

VIII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε Μέλος του Σωματείου στην περίπτωση παράβασης του Κανονισμού ή του Καταστατικού. Αυτές επιβάλλονται κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι (1) συστάσεις ή/και (2) αφαίρεση κλειδιών μέχρι να μην συντρέχει λόγος αφαίρεσης. Οι όποιες κατά μέλους κυρώσεις δημοσιοποιούνται αναρτώμενες στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου και στο ειδικό για αυτές σημείο στον ιστότοπό του. Η διαγραφή μέλους είναι αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

IX. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Κατά την εγγραφή του κάθε μέλος καταβάλει εφάπαξ τέλος δέκα (10) €. Το εγγραφόμενο μέλος παραμένει δόκιμο για διάστημα από πέντε έως επτά μήνες για καθένα των οποίων καταβάλει δέκα (10) € κατόπιν δε, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, μετατρέπεται σε τακτικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει ώστε η μετατροπή δόκιμου σε τακτικό μέλος να συμπίπτει με την έναρξη κάποιου ημερολογιακού τριμήνου.

Τα τακτικά μέλη καταβάλουν συνδρομή πενήντα (50) € ανά τρίμηνο (απόφαση της ΤΓΣ 14 Ιανουαρίου 2023). Εφόσον το σύνολο της ετήσιας συνδρομής καταβληθεί εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους η ετήσια συνδρομή μειώνεται στα εκατόν ογδόντα (180) € (απόφαση της Τ.Γ.Σ. 16 Ιανουαρίου 2023)

Χ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο αποφάσεων του Σωματείου είναι οι Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των τακτικών μελών του. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι οικονομικώς εντάξει. 

Πέραν του ορισμού και καθορισμού λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης στα Άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού του Σωματείου, σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ 31 Ιανουαρίου 2021  κάθε σύγκληση Γ.Σ. πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) ημέρες από την προηγούμενη, να γίνεται εντός Σαββατοκύριακου και με ώρα έναρξης 13:00 – 14:00.

GAMES

d&d
WoD
GW
shadowrun
Dresden
GW
shadowrun

ΕΣΠΑΙΡΟΣ GALLERY

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

20 YEARS ESPAIROS

20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Σ.ΠΑΙ.ΡΟ.Σ.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Πολιτική απορρήτου.
I Accept

JOIN THE COMMUNITY

Login / Σύνδεση – Για να κάνετε εγγραφή επιλέξτε όνομα χρήστη και συμπληρώστε το email σας.

JOIN THE COMMUNITY

Καταχωρήστε εδώ το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και γίνετε μέλος της μεγάλης κοινότητας.

SOCIAL MEDIA