ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΣΗ 31-12-01

Ε.Σ.Παι.Ρο.Σ. – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΣΥΣΤΑΣΗ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικό Σωμάτειο Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής». Το Σωματείο αυτό δεν έχει κερδοσκοπικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Παραρτήματα του Σωματείου μπορούν να συνιστώνται και σε άλλες πόλεις από τα μέλη του που κατοικούν στην περιφέρεια των πόλεων αυτών, για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου σε τοπικό επίπεδο.
Τα Παραρτήματα αυτά συνιστώνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και διέπονται από ιδιαίτερο εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 4: ΜΕΣΑ

Το Σωματείο επιδιώκει την επιτυχία του σκοπού του με κάθε πρόσφορο μέσο και ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, με:
α’ την ίδρυση εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης και αρχείου,
β’ την πραγματοποίηση εκδόσεων σχετικών προς τον σκοπό του
γ’ την συνεργασία με ομοίου χαρακτήρος Ελληνικές και ξένες ενώσεις
δ’ την χρηματοδότηση αγώνων και την προκήρυξη βραβείων

Άρθρο 5: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Επίτιμα και Συνεργαζόμενα:
α’ Τακτικά μέλη είναι αυτά που αποτελούν το Σωματείο κατά τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού του
β’ Δόκιμα μέλη είναι τα εγγραφόμενα μη ιδρυτικά μέλη που γίνονται τακτικά μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται και την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Σωματείου
γ’ Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συνεισφέρει στην πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου
δ’ Συνεργαζόμενα μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν παραλλήλους ή συναφείς σκοπούς και η συνεργασία των κρίνεται ωφέλιμη για τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 6: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο τακτικό μέλος πρέπει ν’ αποδεχθεί το παρόν καταστατικό και να προταθεί από δύο τακτικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός μηνός από της υποβολής της αίτησης, αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Εφ’ όσον η αίτηση γίνει αποδεκτή αυτός που την υπέβαλε γίνεται δόκιμο μέλος. Μετά διάστημα τουλάχιστον πέντε και όχι πλειόνων των επτά μηνών το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια πλειοψηφία, αποφασίζει αν το δόκιμο μέλος θα προαχθεί σε τακτικό ή αν θ’ αποβληθεί από το Σωματείο. Στην πρώτη περίπτωση ακολουθεί, εντός δεκαημέρου, εγγραφή του νέου μέλους στο μητρώο των μελών, από της οποίας αυτό απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.

Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται τακτικά από της έγκρισης του καταστατικού.

Τα επίτιμα και συνεργαζόμενα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Σωματείου.

Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ

Τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη καταβάλουν κατά την εγγραφή των δικαίωμα εγγραφής και έκτοτε μηνιαία εισφορά (συνδρομή). Μηνιαία εισφορά καταβάλουν επίσης και τα δόκιμα μέλη κατά τον χρόνο της δοκιμασίας των. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής τούτων καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωμα συμμετοχής στην Διοίκηση του Σωματείου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές των υποχρεώσεις.
Τα τακτικά μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να μετέχουν στην δράση του σωματείου και να συμβάλλουν με όλες των τις δυνάμεις στην επίτευξη των σκοπών αυτού, να μετέχουν στα όργανά του και να καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση την συνδρομή των.

Άρθρο 9: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε έτσι αποχωρούν μέλος οφείλει να έχει καλύψει τις προς το Σωματείο οικονομικές του υποχρεώσεις ως την ημέρα της αποχώρησής του.
Κανένα τακτικό μέλος δεν μπορεί να διαγραφεί από το Σωματείο χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σε μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και εκπροσωπουμένων τακτικών μελών.
Διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να επανεγγραφεί όταν εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής του, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10: ΠΟΡΟΙ

α’ Πόροι του Σωματείου είναι
– Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των τακτικών, δοκίμων και συνεργαζομένων μελών,
– Οι εκούσιες εισφορές των επιτίμων μελών,
– Οι πρόσοδοι από δωρεές ή κληροδοτήματα υπό την αίρεση της αποδοχής των από το Διοικητικό Συμβούλιο, εράνους, λαχεία και άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες του Σωματείου,
– Οι τυχόν επιχορηγήσεις ή εισφορές από οιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο,
– Οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου,
– Κάθε άλλο νόμιμα περιερχόμενο στο Σωματείο έσοδο
β’ Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών ορίζεται σε έξι ευρώ (€ 6,00) η δ’ ετήσια συνδρομή σε 144 ευρώ (€ 144,00). Η ετήσια συνδρομή των συνεργαζομένων μελών θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών και συνεργαζομένων μελών καταβάλλεται σε τέσσαρες ισόποσες δόσεις εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Τα δόκιμα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την συνδρομή των σε μηνιαίες δόσεις, οποτεδήποτε εντός κάθε ημερολογιακού μήνα. Τα ποσά αυτά μπορούν ν’ αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. *

*Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το ποσό της ετήσιας συνδρομής έχει οριστεί σε εκατόν εξήντα ευρώ (€ 160,00)

Άρθρο 11: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης του σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α’ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών. Κάθε τέτοιο μέλος δικαιούται να ψηφίσει μέχρι τέσσαρα ταμειακώς εν τάξει τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου είναι ενιαυσία. Οι πρώτοι επτά υποψήφιοι που πλειοψηφούν κατά σειρά θεωρούνται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε τρεις κατά σειρά επόμενοι αναπληρωματικά μέλη αυτού. Εφ’ όσον τεθεί υποψηφιότητα από ιδρυτικά μέλη τα δύο πρώτα σε αριθμό συγκεντρούμενων ψήφων προτιμούνται για τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι παντός άλλου.
β’ Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται, κατά την σειρά εκλογής των, να καταλάβουν θέση τακτικού μέλους αν αυτή παραμείνει κενή μετά από παραίτηση, θάνατο ή διαγραφή τακτικού μέλους κατά την διάρκεια της θητείας του. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών προκηρύσσονται έκτακτες εκλογές για την συμπλήρωση των κενών θέσεων, εκτός αν ο χρόνος μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του τετραμήνου, οπότε προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία που περιλαμβάνει τόσο τον υπολειπόμενο χρόνο όσο και το επόμενο έτος.
γ’ Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα μέσα σε δέκα ημέρες από την σύστασή του για την εκλογή μεταξύ των μελών του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμίου. Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου προεδρεύει ο λαβών τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Μετά την συγκρότηση σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο την Διοίκηση και με πρωτόκολλο την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.
δ’ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ή από τα άλλα μέλη του Σωματείου, Εφόρους οι οποίοι επιφορτίζονται με την παρακολούθηση και την ενεργοποίηση ορισμένων από τους τομείς ή τα αντικείμενα δράσης του Σωματείου.

Άρθρο 13: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις και την περιουσία του σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του Σωματείου, συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και γενικά ασχολείται με κάθε θέμα που αφορά στην λειτουργία και την δραστηριότητα του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

α’ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ανά μήνα και κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει επιβεβλημένο ή εφ’ όσον ζητηθεί τούτο από τρία τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτησή των προς αυτόν. Στην υποβαλλόμενη αίτηση καθώς και στην πρόσκληση του Προέδρου αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
β’ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε τουλάχιστον των μελών του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και τούτου κωλυομένου του Αντιπροέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.
γ’ Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα, τα οποία διαβάζονται και υπογράφονται από τους παρισταμένους μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Άρθρο 15: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

α’ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και κάθε αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευθύνεται γιά την νομότυπη διεξαγωγή των συζητήσεων, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα οιαδήποτε έγγραφα και μαζί με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
β’ Τον Πρόεδρο, αν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν όμως ο Πρόεδρος παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο από τα μέλη του.

Άρθρο 16: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

α’ Αυτός τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου, το πρωτόκολλο και τα λοιπά βιβλία, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα, διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β’ Τον Γραμματέα, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17: ΤΑΜΙΑΣ

α’ Ο Ταμίας κρατά το Ταμείο του Σωματείου και εναργή κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις ή καρτέλες και τις πληρωμές με εντάλματα υπογραφόμενα από τον ίδιο και τον Πρόεδρο, τηρεί τα βιβλία εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά και ταμειακά έγγραφα του Σωματείου. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή για οιανδήποτε ανωμαλία στην διαχείριση. Έχει την εποπτεία των χώρων που χρησιμοποιεί το Σωματείο και ελέγχει την συντήρηση του εξοπλισμού και την διαχείριση των υλικών.
β’ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το χρηματικό ποσό που μπορεί να έχει στα χέρια του για την εκπλήρωση των τρεχουσών πληρωμών. Κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Αναλήψεις καταθέσεων γίνονται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία.
γ’ Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σύμβουλος Οριζόμενος από Το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ’ Το Οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 18: ΕΦΟΡΕΙΕΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

α’ Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του και ανάλογα με την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Σωματείου μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση και λειτουργία Εφορειών, καθεμιά των οποίων φροντίζει για την αντιμετώπιση των θεμάτων ή / και την ανάπτυξη ενός τομέα των ανωτέρω δραστηριοτήτων του Σωματείου. Προϊστάμενος κάθε Εφορείας ορίζεται τακτικό μέλος του Σωματείου. Η σύνθεση της Εφορείας και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται με την απόφαση της ίδρυσής της.
β’ Σε Δήμους ή Κοινότητες εκτός Αττικής μπορούν να ιδρύονται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου Παραρτήματα του Σωματείου για τα μέλη που κατοικούν εκεί και φροντίζουν για την ανάπτυξη των σκοπών του Σωματείου στα πλαίσια αυτής της περιφερείας. Τα Παραρτήματα αυτά διευθύνονται και λειτουργούν σύμφωνα με ιδιαίτερο κανονισμό που συντάσσεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Άρθρο 19: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Γενική Συνέλευση κάθε έτος εκλέγει, εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη που αποτελούν την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κύριο έργο της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει λεπτομερή έκθεση επί της διαχείρισης μαζί με συμπεράσματα και υποδείξεις.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε και σε προσωρινό έλεγχο της διαχείρισης των πραγμάτων του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με ομοφωνία όλων των μελών της δικαιούται να ζητήσει την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την συζήτηση συγκεκριμένων μόνο πράξεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύγκληση τέτοιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α’ Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του. Δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν έχουν μόνο τα ταμειακώς εν τάξει τακτικά μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει ή όταν η σύγκλησή της ζητηθεί από το ένα πέμπτο των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την συζήτηση των θεμάτων που αναγράφονται στην αίτηση της σύγκλησης και στην πρόσκληση γι’ αυτήν. Η αίτηση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
β’ Η σύγκληση γνωστοποιείται με ανάρτηση της πρόσκλησης στον χώρο του Σωματείου δέκα ημέρες πριν. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δώδεκα ημέρες η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται πλείονα του 50% των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου. Στην περίπτωση και πάλι μη απαρτίας συγκαλείται εντός δωδεκαημέρου Τρίτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο μέλος και να ψηφίσει γι’ αυτό.
γ’ Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί οιουδήποτε θέματος αφορώντος στην γενική δραστηριότητα του Σωματείου, την διαγραφή μελών, την ανακήρυξη των επιτίμων και την υποδοχή των συνεργαζομένων μελών και γενικά επί οιουδήποτε θέματος που προβλέπεται από το Καταστατικό ή τον Νόμο για το οποίο δεν προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 21: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α’ Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέλος του Σωματείου οριζόμενο από την ίδια. Μέχρι την επιλογή αυτού προεδρεύει ο του Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μαζί με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ένας Γραμματεύς αυτής και ένας Ψηφολέκτης. Αν προτείνονται πλείονα μέλη για την άσκηση των ανωτέρω λειτουργημάτων η επιλογή γίνεται με ανάταση των χειρών.
β’ Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη και αναφέρονται στο έγγραφο με το οποίο συνεκλήθη. Θέματα εκτός αυτών συζητούνται μόνο εφ’ όσον η πρόταση για την συζήτησή των γίνει δεκτή με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρισταμένων μελών.
γ’ Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως, με την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Για προσωπικής φύσης ζητήματα η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.
δ’ Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση αφού λάβει γνώση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του παρελθόντος έτους και τον προϋπολογισμό του παρόντος και προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 22: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ

α’ Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται σε ειδικά προς τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, ευρισκομένη σε απαρτία μόνο με την παρουσία των τριών τετάρτων των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των παρισταμένων.
β’ Ειδικά όσον αφορά στην τροποποίηση της επωνυμίας και του σκοπού του Σωματείου και του παρόντος άρθρου (22) απαιτείται ομοφωνία των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών αυτού, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή τον Νόμο, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει νομίμως με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παρ. γ’.
γ’ Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από ειδικά προς τον σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση με την ανωτέρω υπό α’ απαρτία και πλειοψηφία. Στην περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσης του καθαρού ενεργητικού υπολοίπου.

Άρθρο 23: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται και εγκρίνεται ο Εσωτερικός κανονισμός του Σωματείου που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, τις σχέσεις με τα Παραρτήματα του Σωματείου και τα της λειτουργίας των επί μέρους Εφορειών και τον τρόπο εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

GAMES

d&d
WoD
GW
shadowrun
Dresden
GW
shadowrun

ΕΣΠΑΙΡΟΣ GALLERY

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

20 YEARS ESPAIROS

20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Σ.ΠΑΙ.ΡΟ.Σ.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Πολιτική απορρήτου.
I Accept

JOIN THE COMMUNITY

Login / Σύνδεση – Για να κάνετε εγγραφή επιλέξτε όνομα χρήστη και συμπληρώστε το email σας.

JOIN THE COMMUNITY

Καταχωρήστε εδώ το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και γίνετε μέλος της μεγάλης κοινότητας.

SOCIAL MEDIA