Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, με φυσική παρουσία, συνήλθαν οι κ.κ. Μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Θέμα Πρώτο: Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023

Θέμα Δεύτερο: Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023

Θέμα Τρίτο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και  των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2023.

Θέμα Τέταρτο: Καθαριότητα Έδρας Σωματείου

Θέμα Πέμπτο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024
Θέμα Έκτο: Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

Θέμα Έβδομο: Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.

 

Παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ψηφίζει
1 Αρβανιτάκης-Μουζάκης Διονύσιος Ναι
2 Αρβανίτης Κωνσταντίνος Ναι
3 Γεωργαλά Κλεάνθη Ναι
4 Γκότσης Κωνσταντίνος Ναι
5 Γκούντας Αντρέας Ναι
6 Γρηγοριάδης Αναστάσιος Ναι
7 Διάκος Θοδωρής Ναι
8 Καραμπάτσος Στασινός Ναι
9 Κατσαβού Βαΐα Ναι
10 Κολιού  Γιολάντα Ναι
11 Κοντιζά Ελένη Ναι
12 Μακράκη Ελένη Ναι
13 Μπαρμπίσης Αναστάσιος Ναι
14 Πανόπουλος Παναγιώτης Ναι
15 Παπαδόπουλος Απόστολος Ναι
16 Πατσουράκης Ευστράτιος Ναι
17 Περγάμαλη Βασιλική Ναι
18 Ρέντας Κωνσταντίνος Ναι
19 Σακελλαριάδης Νικόλαος Ναι
20 Τζίνης Σπύρος Ναι
21 Τσιάκαλος Βασίλειος Ναι
22 Χατζόπουλος Ιωάννης Ναι
23 Μήτσου Αικατερίνη Όχι


Τα κάτωθι μέλη παραχώρησαν εξουσιοδότηση σε παρόντα μέλη για την εκπροσώπησή τους στην Γ.Σ. – Οι εξουσιοδοτησεις επισυνάπτονται του παρόντος. 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ψηφίζει Εξουσιοδότησε τον/την
1 Αλεξανδροπούλου  Ασημίνα Ναι Μπαρμπίσης Αναστάσιος
2 Ζουγανέλης Σταύρος Ναι Κατσαβού Βαΐα
3 Θεοδώρου Μαρία Ναι Χατζόπουλος Ιωάννης
4 Καζαμίας Νικόλαος Ναι Κοντιζά Ελένη
5 Λούσκας Ιωάννης Ναι Ρέντας Κωνσταντίνος
6 Μαμούρης Γεώργιος Ναι Αρβανίτης Κωνσταντίνος
7 Μαυροδάκος Κωνσταντίνος Ναι Γκούντας Αντρέας
8 Μεντζελοπούλου Άννα Ναι Γρηγοριάδης Αναστάσιος
9 Μορφούλη Κυριακή Ναι Κολιού Γιολάντα
10 Μπόζγκο Γιουρτβάλ Ναι Περγάμαλη Βασιλική
11 Παναγιωτόπουλος Μάριος – Χρήστος Ναι Πανόπουλος Παναγιώτης
12 Παξιμάδης Νικηφόρος Ναι Τσιάκαλος Βασίλης
13 Πελωριάδης Αλέξανδρος Ναι Παπαδόπουλος Απόστολος

 

Η δημοσίευση της πρόσκλησης έγινε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, και ανάρτησή της στο χώρο του Σωματείου εντός του διαστήματος που ορίζεται βάσει του άρθρου 20, παράγραφοι α’ και β’ του Καταστατικού, ήτοι δέκα (10) ημέρες, και με προσωπική ενημέρωση των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνεπώς συγκαλείται νόμιμα [παράρτημα 2.1 , 2.2].

 

Καθότι η Συνέλευση της 14ης Ιανουαρίου 2024 είναι η δεύτερη σε σειρά που συγκαλείται,  βάσει του άρθρου 20 παράγραφος β’ του Καταστατικού θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία αφού παρίστανται πλέον του 50% των  ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών του Σωματείου [παράρτημα 2.2], προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κατόπιν της κατάθεσης αυτής συνετέθη ο ανωτέρω Πίνακας.

 

Την προσωρινή Προεδρία της Συνέλευσης αναλαμβάνει η κα. Κοντιζά Ελένη, η οποία προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Πατσουράκη Ευστράτιο. Το προσωρινό Προεδρείο, έλεγξε τον Πίνακα των Μελών που δικαιούνται συμμετοχής και ψήφων στη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός περιλαμβάνει επαρκεί αριθμό ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών και έτσι συγκαλείται νόμιμα η Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Εν συνεχεία έγινε από την Πρόεδρο ονομαστική κλήση των κ.κ. Μελών και διαπιστώθηκε ότι παρίστανται με φυσική παρουσία: εικοσιτρία (23) Μέλη και δια αντιπροσώπου: δεκατρία (13) Μέλη, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που εκπροσωπούν ολόκληρο το σύνολο του Σωματείου, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Διαπιστώνεται πως παρίστανται με την παρουσία τους ή δια εκπροσώπου, πλέον του 50% των ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών του Σωματείου (άνω των τριαντατριών (33) ταμειακώς εντάξει τακτικών Μελών), και θεωρείται πως υπάρχει απαρτία.

 

Ακολούθως τα Μέλη παμψηφεί, εκλέγουν ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γρηγοριάδη Αναστάσιο, ως οριστική Γραμματέα την κα. Κολιού Γιολάντα και ως Ψηφολέκτη τον κ. Ρέντα Κωνσταντίνο, οι οποίοι συναποδέχονται την εκλογή τους, αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και αμέσως μετά εισέρχονται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

 

Θέμα Πρώτο : Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023

 

Έγινε υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κα. Κοντιζά Ελένη, διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Έκθεση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ., όπως αυτή επισυνάπτεται του παρόντος.

 

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, έθεσε ερωτήσεις διευκρινιστικές. Δεν έθεσε κάποια ερώτηση που να οδήγησε σε ψηφοφορία και δεν έκανε κάποια παρατήρηση. 

 

Θέμα Δεύτερο: Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023

 

Έγινε υποβολή Οικονομικής Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόντως Δ.Σ. κα. Κοντιζά Ελένη, διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Οικονομική Έκθεση , όπως αυτή επισυνάπτεται του παρόντος.

 

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε κάποια ερώτηση, ούτε έκανε κάποια παρατήρηση.

 

Θέμα Τρίτο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και  των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2023.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Γρηγοριάδης Αναστάσιος εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής του 2023. Η Ελεγκτική Επιτροπή εισηγήθηκε με έκθεσή της, όπως επισυνάπτεται, του παρόντος,  την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.

Ζητήθηκε από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης να δεχτούν από τον απερχόμενο Ταμέια κ. Αρβανίτη Κωνσταντίνο και την απερχόμενη Πρόεδρο κα. Κοντιζά Ελένη, υπεύθυνες δηλώσεις για αποδείξεις που καταστράφηκαν.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε παμψηφεί από τα παρόντα και με εκπροσώπηση Μέλη με δικαίωμα ψήφου, σύνολο τριάντα πέντε (35), την διοικητική και οικονομική απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023, καθώς και των ελεγκτών του για τον εν λόγω απολογισμό.

 

Θέμα Τέταρτο: Καθαριότητα Έδρας Σωματείου

 

Τον λόγο πήρε η κα. Κοντιζά Ελένη, η οποία ενημέρωσε ότι σχετικά με την καθαριότητα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουμε στην λειτουργία της Εφορείας Καθαριότητας, αν και εφόσον μαζευτεί ικανός αριθμός μελών της Εφορείας.

 

Καθώς δεν συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός μελών για την δημιουργία Εφορείας Καθαριότητας, η λειτουργία θα συνεχίσει με την πρόσληψη συνεργείου καθαρισμού.

 

Θέμα Πέμπτο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/2024- 31/12/2024

 

Το λόγο έλαβε η κα. Κοντιζά και έγινε κατάθεση από το απερχόμενο Δ.Σ. προτεινόμενος προϋπολογισμούς για το 2024, που επισυνάπτεται του παρόντος.

 

Μετά από συζήτηση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης τέθηκαν τα παρακάτω για τροποποίηση του κατατεθειμένου από το απερχόμενο Δ.Σ. προϋπολογισμό για το 2024:

 

 • Χωρίς ενστάσεις, αποφασίστηκε ο υπολογισμός των προβλεπόμενων Εσόδων με 78 Τακτικά μέλη, αντί με 82 του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

 

 • Χωρίς ενστάσεις, αποφασίστηκε αναφορικά για τις Πάγιες αξίες να προϋπολογιστούν 210€, αντί 81€ του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

 

 • Χωρίς ενστάσεις, αποφασίστηκε αναφορικά για την Παιχνιδοθήκη/βιβλιοθήκη να προϋπολογιστούν 300€, αντί 100€ του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

 

 • Χωρίς ενστάσεις, αποφασίστηκε αναφορικά για την Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων να προϋπολογιστούν 1500€, αντί 750€ του προτεινόμενο προϋπολογισμού.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε μετά τις παραπάνω συζητήσεις από τα παρόντα και με εκπροσώπηση Μέλη με δικαίωμα ψήφου, σύνολο τριάντα πέντε (35), να εγκρίνει τον ακόλουθο προϋπολογισμό για την χρήση του 2024:

 

2024
Καθαρή Θέση Έναρξης 2.022,51€
Έσοδα από μέλη 15.680,00€
Ενοίκιο -6.010,00€
Κοινωφελή -3.100,00
Έξοδα συντήρησης -350,00€
Πάγιες αξίες -210,00€
Λογιστής -744,00€
Καθαριότητα ~2.400,00€
Αναλώσιμα -250,00€
Παιχνιδοθήκη/Βιβλιοθήκη -300,00€
Δωροθετήσεις -50,00€
Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων -1.500,00€
Διαφήμιση/Προώθηση Σωματείου -100,00€
Εκθεσιακός Εξοπλισμός -300,00€
Λοιπά έξοδα -100,00€
Τέλος έτους 2.288,51€
Αναμενόμενες πληρωμές από οφειλές συνδρομών ενεργών μελών από προηγούμενες διαχειρίσεις 4.846,00€

Θέμα Έκτο: Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

 

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Γρηγοριάδης Αναστάσιος και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως το Σωματείο πρέπει να προβεί σε εκλογή νέων ελεγκτών (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού  για το έτος 2024, η θητεία των οποίων θα είναι ετήσια και θα λήξει 31/12/2024.

Για νέοι ελεγκτές (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού  για το έτος 2024, υποψήφιοι ήταν τα μέλη: 

 

 1. Ρέντας Κωνσταντίνος
 2. Γκότσης Κωνσταντίνος
 3. Γρηγοριάδης Αναστάσιος

Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι οι νέοι ελεγκτές για τον για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού  για το έτος 2024

 

Θέμα Έβδομο :  Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.


Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Γρηγοριάδης Αναστάσιος και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτα χρειάζεται να εκλεγεί τριμελής Εφορευτική επιτροπή. 

 

Υποψήφια ήταν τα μέλη:

 

 1. Κατσαβού Βαΐα
 2. Γκοτσης Κωνσταντίνος
 3. Ρέντας Κωνσταντίνος

 

Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι η Εφορευτική επιτροπή για τις Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου του έτους χρήσης 2024 , με Έφορο την κα. Κατσαβού Βαΐα.

 

Στην συνέχεια κλήθηκαν να δηλώσουν υποψηφιότητα τα Μέλη που το επιθυμούν, για το Διοικητικό Συμβούλιο 2024.

 

Υποψήφια ήταν τα μέλη: 

 

 1. Αρβανίτης Κωνσταντίνος
 2. Γκούντας Αντρέας
 3. Ζουγανέλης Σταύρος
 4. Καζαμίας Νικόλαος
 5. Καραμπάτσος Στασινός
 6. Κολιού Γιολάντα
 7. Κοντιζά Ελένη
 8. Μπαρμπίσης Αναστάσιος
 9. Πανόπουλος Παναγιώτης
 10. Σακελλαριάδης Νικόλαος

 

Ψήφισαν παρόντα μέλη ή δια εκπροσώπου με δικαίωμα ψήφου σύνολο τριανταπέντε (35).

Μετά από την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν (κατά σειρά προτίμησης) :

 1. Κοντιζά Ελένη είκοσι δύο (22) ψήφους 
 2. Αρβανίτης Κωνσταντίνος είκοσι ένα (21) ψήφους
 3. Γκούντας Αντρέας δεκαπέντε (15) ψήφους
 4. Ζουγανέλης Σταύρος δώδεκα (12) ψήφους
 5. Κολιού Γιολάντα εννέα (9) ψήφους
 6. Πανόπουλος Παναγιώτης έξι (6) ψήφους
 7. Σακελλαριάδης Νικόλαος έξι (6) ψήφους
 8. Μπαρμπίσης Αναστάσιος πέντε (5) ψήφους
 9. Καραμπάτσος Στασινός πέντε (5) ψήφους
 10. Καζαμίας Νικόλαος μία (1) ψήφο

 

Στο Διοικητικό συμβούλιο για το 2024 εκλέγονται οι:

Κοντιζά Ελένη 

Αρβανίτης Κωνσταντίνος 

Γκούντας Αντρέας 

Ζουγανέλης Σταύρος

Κολιού Γιολάντα 

Πανόπουλος Παναγιώτης 

Σακελλαριάδης Νικόλαος

 

Οι δε:

Μπαρμπίσης Αναστάσιος

Καραμπάτσος Στασινός

Καζαμίας Νικόλαος

 

θα είναι αναπληρωματικά μέλη.

 

Το πρακτικό της Ψηφοφορίας επισυνάπτεται του παρόντος.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2024 και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από  Πρόεδρο και  Γραμματέα της Τακτικής Γ.Σ. 2024.