Θέματα και Αποφάσεις

Παρατείθονται τα θέμα και οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Ιαναουαρίου 2023.

Ολόκληρο το κείμενο των πρακτικών ηλεκτρονικά μπορείτε να δείτε εδώ: Πρακτικό Τ.Γ.Σ. 2023 και υπάρχει το επικυρωμένο αντίγραφο στο φυσικό αρχείο πρακτικών Γ.Σ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Θέμα Πρώτο: Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022
 • Θέμα Δεύτερο: Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022
 • Θέμα Τρίτο: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2022.
 • Θέμα Τέταρτο: Καθαριότητα Έδρας Σωματείου
 • Θέμα Πέμπτο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023
 • Θέμα Έκτο: Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.
 • Θέμα Έβδομο: Διαδικασίες αλλαγής Καταστατικού του Σωματείου και Δημιουργία Εφορείας Καταστατικού
 • Θέμα Όγδοο : Ενημέρωση για το καινούριο Website του Σωματείου και διαδικασία πρόσβασης των Μελών.
 • Θέμα Ένατο : Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

Θέμα Πρώτο :

Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022

Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόντως Δ.Σ., διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ., όπως αυτή παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε κάποια ερώτηση, ούτε έκανε κάποια παρατήρηση.

Θέμα Δεύτερο:

Οικονομικός Απολογισμός των πεπραγμένων για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022

Υποβολή Οικονομικής Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα περίοδο. Η πρόεδρος του απερχόντως Δ.Σ., διαβάζει στην Γενική Συνέλευση την Οικονομική Έκθεση., όπως αυτή παρατίθεται στο Παράρτημα Β του παρόντος.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε κάποια ερώτηση, ούτε έκανε κάποια παρατήρηση.

Θέμα Τρίτο:

Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον εν λόγω Απολογισμό και γενικά της διαχειρίσεως του έτους 2022.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εισηγήθηκε με έκθεσή τη, Παράρτημα Γ του παρόντος, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.

Η Επιτροπή Ελέγχου του αρχείου της Γραμματείας με έκθεσή της, Παράρτημα Γ του παρόντος, εισηγήθηκε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε παμψηφεί από τα παρόντα και με εκπροσώπηση Μέλη, σύνολο είκοσι πέντε (25), την διοικητική και οικονομική απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, καθώς και των ελεγκτών του για τον εν λόγω απολογισμό.

Θέμα Τέταρτο:

Καθαριότητα Έδρας Σωματείου

Τον λόγο πήρε η κα. Κοντιζά Ελένη, η οποία ενημέρωσε ότι σχετικά με την καθαριότητα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουμε στην λειτουργία της Εφορείας Καθαριότητας, αν και εφόσον μαζευτεί ικανός αριθμός μελών της εφορείας.

Πρόταση 1

Αν υπάρχουν 10 άτομα για να συμμετέχουν να συσταθεί επί τόπου Εφορεία και να προχωρήσουμε σε αντίστοιχη προσαρμογή του Προϋπολογισμού.

Η πρόταση δεν πέρασε καθώς δεν μαζεύτηκαν τα απαραίτητα άτομα.

Θέμα Πέμπτο:

Υποβολή και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την περίοδο χρήσης 01/01/20223- 31/12/2023

Έγινε κατάθεση από το απερχόμενο Δ.Σ. δύο προτεινόμενους προϋπολογισμούς για το 2023, οι οποίοι παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ του παρόντος.

Μετά από συζήτηση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης τέθηκε η εξής συζήτηση για τροποποίηση του κατατεθειμένου από το απερχόμενο Δ.Σ. προϋπολογισμό για το 2023:

Πρόταση 1

Προϋπολογισμός χωρίς αύξηση Συνδρομής.

Υπέρ: 0

Προταση 2

Προϋπολογισμός με αύξηση Συνδρομής και να συγκαλεστεί εκ νέου Γενική Συνέλευση εντός διμήνου για επικαιροποίηση της απόφασης.

Υπέρ: 10

Προταση 3

Προϋπολογισμός με αύξηση Συνδρομής.

Υπέρ:14

Λευκά: 2

Ψηφίστηκε η Πρόταση 3. Έτσι για το 2023 τα τακτικά μέλη καταβάλουν συνδρομή πενήντα (50) € ανά τρίμηνο. Εφ όσον το σύνολο της ετήσιας συνδρομής καταβληθεί εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους η ετήσια συνδρομή μειώνεται στα εκατόν ογδόντα (180) €.

Θέμα Έκτο:

Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της περιόδου χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Μιλήγκος Βασίλης και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως το Σωματείο πρέπει να προβεί σε εκλογή νέων ελεγκτών (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2023, και Ελεγκτή του αρχείου Γραμματείας, η θητεία των οποίων θα είναι ετήσια και θα λήξει 31/12/2023.

Για νέοι ελεγκτές (τριμελής επιτροπή) για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2023, υποψήφιοι ήταν τα μέλη:

 1. Ρέντας Κωνσταντίνος
 2. Μηλίγκος Βασίλειος
 3. Γρηγοριάδης Αναστάσιος

Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι οι νέοι ελεγκτές για τον για τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού για το έτος 2023

Για ελεγκτής του αρχείου της Γραμματείας, υποψήφιος ήταν το Μέλος:

 1. Γρηγοριάδης Αναστάσιος

Χωρίς ενστάσεις, ο υποψήφιος θα είναι ο νέος ελεγκτής αρχείου Γραμματείας για το έτος 2023.

Θέμα Έβδομο:

Διαδικασίες αλλαγής Καταστατικού του Σωματείου και Δημιουργία Εφορείας Καταστατικού

Επικαιροποιήθηκε η απόφαση της δημιουργίας της Εφορείας.

Θέμα Όγδοο :

Ενημέρωση για το καινούριο Website του Σωματείου και διαδικασία πρόσβασης των Μελών από το μέλος Γρηγοριάδης Αναστάσιος.

Τα μέλη ενημερώθηκαν πως θα λάβουν στο e-mail τους πρόσκληση για registration στο Site του Σωματείου ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο χώρο μελών.

Θέμα Ένατο:

Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Γ.Σ. και ενημέρωσε τα κ.κ. Μέλη πως για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτα χρειάζεται να εκλεγεί τριμελής Εφορευτική επιτροπή.

Υποψήφια ήταν τα μέλη:

 1. Μεντζελοπούλου Άννα
 2. Γκοτσης Κωνσταντίνος
 3. Ζηλιασκοπούλου Νίκο

Χωρίς ενστάσεις, οι υποψήφιοι θα είναι η Εφορευτική επιτροπή για τις Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου του έτους χρήσης 2023 , με Έφορο την κα. Μεντζελοπούλου Άννα.

Στην συνέχεια κλήθηκαν να δηλώσουν υποψηφιότητα τα Μέλη που το επιθυμούν, για το Διοικητικό Συμβούλιο 2023.

Υποψήφια ήταν τα μέλη:

 1. Αρβανίτης Κωνσταντίνος
 2. Γαλάνης Ευάγγελος
 3. Ζουγανέλης Σταύρος
 4. Κοντιζά Ελένη
 5. Μπόζγκο Γιουρτβάλ
 6. Παναγιωτόπουλος Μάριος
 7. Πανόπουλος Παναγιώτης
 8. Πατσουράκης Ευστράτιος
 9. Περγάμαλη Βασιλική
 10. Φωτόπουλος Νικολάκης Νικόλαος Παναγιώτης

Ψήφησαν παρόντα μέλη ή δια εκπροσώπου σύνολο είκοσι έξι (26).

Μετά από την καταμέτρηση των ψήφων έλαβαν (κατά σειρά προτίμησης) :

Κοντιζά Ελένη με εικοσιμία 21

Αρβανίτης Κωνσταντίνος με 16

Πατσουράκης Ευστράτιος με 13

Περγάμαλη Βασιλική με 12

Γαλάνης Ευάγγελος με 5

Ζουγανέλης Σταύρος με 5

Παναγιωτόπουλος Μάριος 4

Φωτόπουλος Νικολάκης Νικόλαος Παναγιώτης 3

Μπόζγκο Γιουρτβάλ 2

Πανόπουλος Παναγιώτης 1

Στο Διοικητικό συμβούλιο για το 2023 εκλέγονται οι:

Κοντιζά Ελένη,

Αρβανίτης Κωνσταντίνος,

Πατσουράκης Ευστράτιος,

Περγάμαλη Βασιλική,

Γαλάνης Ευάγγελος,

Ζουγανέλης Σταύρος,

Παναγιωτόπουλος Μάριος

Οι:

Φωτόπουλος Νικολάκης Νικόλαος Παναγιώτης,

Μπόζγκο Γιουρτβάλ,

Πανόπουλος Παναγιώτης

θα είναι αναπληρωματικά μέλη.

Το πρακτικό της Ψηφοφορίας υποβάλλεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2023 και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από Πρόεδρο και Γραμματέα της Τακτικής Γ.Σ. 2023